dimarts, de febrer 16, 2016

Posicionament i propostes d’ICV-EUiA al PAM

Sobre el PAM (Pla d’Actuació Municipal) que l’equip de govern recentment ha presentat, el grup municipal d’ICV-EUiA valorem que manca desenvolupament en els objectius, és a dir, acompanyar els objectius generals que ens mostren amb un pla d’acció que ens permetin conèixer com es vol arribar a assolir els objectius proposats i que ens permeti fer una avaluació.
Trobem a faltar també concreció en el calendari, una temporalització més acurada.
I en darrer lloc, creiem que caldria relacionar les accions que es plantegen amb la partida pressupostària corresponent.
Així, en termes generals trobem a faltar, objectius més específics i concrets, temporalització i pressupost.
En analitzar els eixos i els objectius que es proposen trobem a faltar:
En el primer apartat: 1. Pacte per la solidaritat, la igualtat i la cohesió social, manquen línies específiques pel treball de gènere.
- Foment de la igualtat de gènere i combat de la violència vers les dones:
            - Difondre els serveis oferts pel Servei d’informació i atenció a les dones.
            - Prevenció de la violència i promoció de rols igualitaris en les activitats culturals i festives.
- Promoció d’acció formatives en prevenció del masclisme, l’homofòbia i la transfòbia, en diferents àmbits: les escoles i instituts (alumnat, mares i pares, professorat), professionals dels serveis públics d’atenció a les persones del municipi (CAP, Ajuntament, Biblioteca, equipaments esportius, etc.)
En aquest mateix bloc, a l’apartat 15. Resposta a necessitats socials específiques, afegiríem:
- Crear plans i programes municipals per  donar resposta urgent a totes les situacions de pobresa infantil.
- Enfortir els serveis municipals d’infància i les prestacions socials a  les famílies amb infants, així com recuperar i ampliar les prestacions autonòmiques.
 En el segon apartat: 2. Esforç en l’educació i l’esport i per a l’equilibri en l’espai públic.
Al subapartat 1. Compromís amb l’educació, trobem a faltar un compromís específic amb l’escola pública i en la situació actual creiem que caldria garantir la defensa de les actuals línies de P3 públiques.
Al punt 2. Promoció de l’esport i la salut per una millor qualitat de vida, proposem afegir dos punts:
           - Promoure programes d’educació en la salut sexual i reproductiva.
           - Impulsar programes que defensin els drets sexuals i reproductius.
 A l’apartat 3. Reactivació econòmica, emprenedoria, ocupació i economia social, al punt 31 “La lluita contra l’atur com a prioritat”, creiem que manquen alguns objectius destinats a combatre les desigualtats que les dones patim al món laboral, amb especial atenció als col·lectius més desfavorits.
- Promoure pactes locals per l’ocupació i la igualtat d’oportunitats, amb especial atenció a dones en situació d’atur i risc d’exclusió, especialment a dones monoparentals.
- Contribuir a l’impuls i l’activació efectiva dels Plans d’Igualtat de les empreses.
En aquest mateix bloc, en la línia 33. El comerç, principal sector econòmic, caldria afegir:

           - Estimular la presència de productes de proximitat, locals, ecològics i de comerç just.