divendres, de febrer 19, 2016

0 € en subvencions al pagament del rebut de l’IBI durant el 2015

La gravetat de la crisi econòmica actual colpeja de manera desigual les famílies del nostre municipi i, en general, del conjunt del país. Al nostre municipi existeixen centenars de famílies que pateixen una situació econòmica molt fràgil amb tots, o gairebé tots els seus membres en situació d’atur i, en molts casos, fins i tot sense prestació per desocupació (segons estimacions de Premià Social, donada la manca d’una xifra oficial, estaríem parlant de 400 famílies sense cap ingrés ni laboral, ni assistencial). 

Aquesta situació que en molts casos, s’ha convertit en estructural, dificulta enormement que aquestes unitats familiars puguin fer front a totes les despeses bàsiques que han d’afrontar dia a dia.

Una part significativa d’aquestes despeses la conformen les obligacions tributàries d’aquestes persones vers l’ajuntament, com per exemple l’impost de béns immobles IBI (sigui per la titularitat de l’immoble on resideixen o pel fet d’estar en règim de llogaters).

El nostre Ajuntament disposa d’una partida per subvencions al pagament de l’IBI. Preocupats per aquesta qüestió al darrer ple vam preguntar quantes subvencions s’havien atorgat. La resposta va ser: cap.
S’han gastat 0 € en subvencions al pagament del rebut de l’IBI durant el 2015, simplement perquè no s’ha demanat cap subvenció. És obvi que aquí hi ha un problema seriós, ja que si no s’ha demanat cap subvenció  o és perquè no és fa cap tipus de publicitat de l’existència d’aquestes subvencions, o perquè els requisits per demanar-les són tant restrictius que fa que els possibles beneficiaris desestimin aquesta possibilitat.

Cal tenir present que, així com en les taxes i preus públics, l’Ajuntament té la capacitat normativa per tal d’aplicar progressivitat i equitat mitjançant figures com la tarifació social, cosa que anem reclamant pels preus públics de l’Escola municipal de música, escola bressol, etc.

En el cas dels impostos, la capacitat normativa és exclusiva de l’administració de l’estat i, en el cas de l’IBI, no existeix la possibilitat d’aplicar progressivitat per al conjunt de la ciutadania. Cosa que explica l’especial necessitat que existeixin aquest tipus de subvencions i que  òbviament es treballi des de l’equip de govern perquè siguin viables i aprofitables.