divendres, de febrer 19, 2016

0 € en subvencions al pagament del rebut de l’IBI durant el 2015

La gravetat de la crisi econòmica actual colpeja de manera desigual les famílies del nostre municipi i, en general, del conjunt del país. Al nostre municipi existeixen centenars de famílies que pateixen una situació econòmica molt fràgil amb tots, o gairebé tots els seus membres en situació d’atur i, en molts casos, fins i tot sense prestació per desocupació (segons estimacions de Premià Social, donada la manca d’una xifra oficial, estaríem parlant de 400 famílies sense cap ingrés ni laboral, ni assistencial). 

Aquesta situació que en molts casos, s’ha convertit en estructural, dificulta enormement que aquestes unitats familiars puguin fer front a totes les despeses bàsiques que han d’afrontar dia a dia.

Una part significativa d’aquestes despeses la conformen les obligacions tributàries d’aquestes persones vers l’ajuntament, com per exemple l’impost de béns immobles IBI (sigui per la titularitat de l’immoble on resideixen o pel fet d’estar en règim de llogaters).

El nostre Ajuntament disposa d’una partida per subvencions al pagament de l’IBI. Preocupats per aquesta qüestió al darrer ple vam preguntar quantes subvencions s’havien atorgat. La resposta va ser: cap.
S’han gastat 0 € en subvencions al pagament del rebut de l’IBI durant el 2015, simplement perquè no s’ha demanat cap subvenció. És obvi que aquí hi ha un problema seriós, ja que si no s’ha demanat cap subvenció  o és perquè no és fa cap tipus de publicitat de l’existència d’aquestes subvencions, o perquè els requisits per demanar-les són tant restrictius que fa que els possibles beneficiaris desestimin aquesta possibilitat.

Cal tenir present que, així com en les taxes i preus públics, l’Ajuntament té la capacitat normativa per tal d’aplicar progressivitat i equitat mitjançant figures com la tarifació social, cosa que anem reclamant pels preus públics de l’Escola municipal de música, escola bressol, etc.

En el cas dels impostos, la capacitat normativa és exclusiva de l’administració de l’estat i, en el cas de l’IBI, no existeix la possibilitat d’aplicar progressivitat per al conjunt de la ciutadania. Cosa que explica l’especial necessitat que existeixin aquest tipus de subvencions i que  òbviament es treballi des de l’equip de govern perquè siguin viables i aprofitables.


dimarts, de febrer 16, 2016

Posicionament i propostes d’ICV-EUiA al PAM

Sobre el PAM (Pla d’Actuació Municipal) que l’equip de govern recentment ha presentat, el grup municipal d’ICV-EUiA valorem que manca desenvolupament en els objectius, és a dir, acompanyar els objectius generals que ens mostren amb un pla d’acció que ens permetin conèixer com es vol arribar a assolir els objectius proposats i que ens permeti fer una avaluació.
Trobem a faltar també concreció en el calendari, una temporalització més acurada.
I en darrer lloc, creiem que caldria relacionar les accions que es plantegen amb la partida pressupostària corresponent.
Així, en termes generals trobem a faltar, objectius més específics i concrets, temporalització i pressupost.
En analitzar els eixos i els objectius que es proposen trobem a faltar:
En el primer apartat: 1. Pacte per la solidaritat, la igualtat i la cohesió social, manquen línies específiques pel treball de gènere.
- Foment de la igualtat de gènere i combat de la violència vers les dones:
            - Difondre els serveis oferts pel Servei d’informació i atenció a les dones.
            - Prevenció de la violència i promoció de rols igualitaris en les activitats culturals i festives.
- Promoció d’acció formatives en prevenció del masclisme, l’homofòbia i la transfòbia, en diferents àmbits: les escoles i instituts (alumnat, mares i pares, professorat), professionals dels serveis públics d’atenció a les persones del municipi (CAP, Ajuntament, Biblioteca, equipaments esportius, etc.)
En aquest mateix bloc, a l’apartat 15. Resposta a necessitats socials específiques, afegiríem:
- Crear plans i programes municipals per  donar resposta urgent a totes les situacions de pobresa infantil.
- Enfortir els serveis municipals d’infància i les prestacions socials a  les famílies amb infants, així com recuperar i ampliar les prestacions autonòmiques.
 En el segon apartat: 2. Esforç en l’educació i l’esport i per a l’equilibri en l’espai públic.
Al subapartat 1. Compromís amb l’educació, trobem a faltar un compromís específic amb l’escola pública i en la situació actual creiem que caldria garantir la defensa de les actuals línies de P3 públiques.
Al punt 2. Promoció de l’esport i la salut per una millor qualitat de vida, proposem afegir dos punts:
           - Promoure programes d’educació en la salut sexual i reproductiva.
           - Impulsar programes que defensin els drets sexuals i reproductius.
 A l’apartat 3. Reactivació econòmica, emprenedoria, ocupació i economia social, al punt 31 “La lluita contra l’atur com a prioritat”, creiem que manquen alguns objectius destinats a combatre les desigualtats que les dones patim al món laboral, amb especial atenció als col·lectius més desfavorits.
- Promoure pactes locals per l’ocupació i la igualtat d’oportunitats, amb especial atenció a dones en situació d’atur i risc d’exclusió, especialment a dones monoparentals.
- Contribuir a l’impuls i l’activació efectiva dels Plans d’Igualtat de les empreses.
En aquest mateix bloc, en la línia 33. El comerç, principal sector econòmic, caldria afegir:

           - Estimular la presència de productes de proximitat, locals, ecològics i de comerç just.

dimecres, de febrer 03, 2016

Resolució del Síndic de Greuges sobre procés de participació del port

Dijous 11 de febrer es fa la darrera sessió del procés de participació del port, un procés participatiu que hagués pogut ser molt més ambiciós i enriquidor, i que tal i com vam explicar reiterades vegades a l’equip de govern, era un error aprovar la modificació del pla del port, sense esperar al resultats del procés participatiu demanat per la plataforma, i fa uns dies el Síndic de Greuges ens va donar la raó.

Al dictamen del Síndic diu textualment  “Que es podia sotmetre a debat ciutadà la modificació del Pla, pendent aleshores d’aprovació provisional”.

El síndic recorda també, tal i com vam fer nosaltres al ple, que la modificació aprovada per  l’equip de govern amb el suport del PP i Ciutadans, no és definitiva, amb procés participatiu o sense, la decisió final depèn d’un “informe de l’Administració de l’Estat en matèria de domini terrestre”. El més curiós és que aquestes conclusions no son pas originals del Síndic, sinó que formen part d’un informe dels serveis territorials de l’Ajuntament, de 2 de setembre de 2015, és a dir previ a l’aprovació de la modificació al ple.

I tampoc ha estat mai cert que la possibilitat de construir dues superfícies comercials de 1.300 m2 no fos una decisió del ple de Premià, ja que sense la modificació aprovada, la concessionària mai hagués pogut obtenir el permís per fer-les, sinó que només podia desenvolupar el pla del 2010. És a dir amb locals inferiors a 600 m2 i amb activitats completaries a l’activitat portuària.

Sí era cert que aquesta era l’última decisió sobre la que el ple s’havia de pronunciar i per tant un cop aprovada perdia la capacitat d’influenciar sobre el projecte, i el procés participatiu quedava incomplert, sense una de les principals armes per poder incidir en el projecte final del port.

I això, és el que ara el Síndic a resolt. Això, i que l’ajuntament va incomplir el seu propi reglament de participació.