divendres, de novembre 28, 2014

Posicionament Pressupostos Municipals 2.015

La participació ciutadana a l’hora d’elaborar els pressupostos és essencial i va ser aprovada al ple d’aquest ajuntament un moció en aquest sentit, però, malgrat el compromís pres, no s’està portant a terme cap actuació.
D’altra banda, el format de presentació actual dels pressupostos dificulta l’anàlisi, i per tant el control, per part dels grups polítics i de la ciutadania, de les despeses i els ingressos de les diferents àrees de l’ajuntament.
Així, en primer lloc, volem destacar que aquest és un pressupost marcat per l’opacitat.

D’altra banda, volem assenyalar la manca de rigor, ja que no és possible fer una anàlisi d’uns pressupostos en els que no s’identifica clarament d’on provenen els ingressos, per exemple, no consten els crèdits i els interessos que es satisfan.
En quant a la forma, volem assenyalar en darrer lloc, les dificultats, novament, per l’anàlisi del Capítol 1, referent al personal, el qual creiem que caldria que es desglosses per regidories, per tal de poder identificar la inversió que s’hi destina a cada una de les àrees.

En quant als continguts manca, com ja hem dit, assenyalar la provinença dels ingressos i cercar formes justes d’augmentar-los, tot vetllant per un poble més equitatiu.
Així doncs, a ICV-EUiA se’ns plantegen diverses preguntes que en l’anàlisi dels pressupostos que ens ha estat lliurat no hem pogut respondre.
- S’ha dut a terme alguna gestió per complir el mandat d’aquest ple i en el seu cas multar les entitats bancaries que disposen de pisos buits, amb objectius clarament especulatius?

En quant a les diferent àrees, volem posar l’accent en tres d’elles.

Quant als Serveis socials. Considerem injustificat, que en la data d’elaboració dels pressupostos no s’hagi executat una major part de la partida de “Suport a les famílies”.

Sabem que al nostre municipi hi ha moltes famílies que estan patint grans dificultats per la manca de recursos econòmics, sabem que hi ha moltes famílies que han d’escollir entre pagar la llum o tenir menjar. Sabem que hi ha famílies que no poden pagar el lloguer.

Que no s’hagi executat una major part d’aquesta partida implica que hagin de ser les entitats del tercer sector del poble qui les atengui.
Des de la nostra coalició creiem que aquesta situació es dóna per una manca de voluntat política, i per una percepció de la Regidoria assistencialista de la intervenció social. No es tracta de facilitar la caritat, es tracta de garantir els drets.

D’altra banda, si en els anys més durs de la crisi estant sent les entitats del tercer sector les que estan assumint la màxima responsabilitat de suport a les famílies i les persones, cóm s’entén que es redueixi la partida a aquestes en 52.000€?

Des de la nostra coalició creiem que seria necessari i possible que l’ajuntament assumís i coordinés, un centre de suport a les primeres necessitats, on poder donar resposta a aquestes. Creiem que es disposen dels recursos econòmics i també d’espais per fer-ho possible. I creiem també que és la manera que assumís la seva responsabilitat.

D’altra banda, és intolerable la situació actual per a les famílies en relació a les beques menjador. Garantir l’accés de tots els nens i nenes de Premià de Mar a una alimentació adequada hauria de ser el primer objectiu d’aquest ajuntament. Un poble en el que hi ha infants que passen gana i que no tenen una alimentació que els permet créixer sans és un poble molt malalt.
Aquest ajuntament justifica la seva manca d’actuació en que és el consell comarcal qui gestiona aquestes beques, tot i saber que ho fa sempre amb retard i no cobrint la totalitat del cost del menjador, el que per a moltes famílies suposa no poder fer us d’aquest.

Per tant demanem el compromís d’aquest ajuntament vers l’alimentació infantil, dotant una partida per complimentar aquestes beques i garantir el 100% del cost del menjador a les famílies que ho necessiten.

Hi ha altres àrees de les que ens preocupa la seva gestió. Així analitzant les partides de Cultura i Joventut, veiem que pràcticament el 60% del pressupost de Cultura és gestiona externament, sent el centre l’Amistat qui ho fa.
Així queda palès en aquest pressupost la manca d’activitat pròpia del centre cívic. No hi ha ni una sola partida destinada a la organització i la realització de tallers i activitats, convertint-lo únicament en un espai de reunions de grups polítics i associacions.

Creiem en el gran potencial d’aquest recurs, i valorem que els usos actuals estan molt per sota d’aquest potencial, degut a la ineficiència de l’Àrea de Cultura i Joventut, i a la manca de voluntat política.

Com en el cas dels serveis socials, aquest ajuntament delega en les entitats del tercer sector tota la responsabilitat, en quant a activitats culturals, oci alternatiu, educació en el lleure, formació continuada, i un llarg etcètera.

En darrer lloc, volem fer referència a l’Àrea de promoció econòmica, es veu un clar increment en les partides de publicitat i propaganda. Creiem que la política d’aquesta regidoria no està ben enfocada, donat que predomina la despesa en publicitat.
Han desaparegut  les partides destinades a suport a les persones emprenedores i no trobem al nostre municipi cap acompanyament real a l’autoocupació i la innovació.

D’altra banda, ha desaparegut el teixit industrial que teníem a Premià sense que aquesta regidoria hagi estat capaç de mantenir les indústries. El més greu és que no s’ha fet cap esforç per mantenir la indústria al nostre municipi.

Creiem necessari l’existència d’una partida per promocionar el nostre potencial industrial i d’activitats econòmiques innovadores, creiem que per la seva localització i comunicacions el nostre municipi, que ja té una tradició industrial, podria seguir sent un referent en aquest sentit a la comarca, tot promocionant les industries netes, el cooperativisme i l’emprenedoria jove, entre altres sectors emergents. Per contra les indústries deixen la nostra vila, en la que la única font de treball és cada cop més el sector serveis.

Per tots aquest motius el nostre vot ha sigut Negatiu als pressupostos presentats per l'any 2.015.